Le Bouchon Den Haag (voor consumenten)

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: Le Bouchon is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: De wederpartij van gebruiker, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de

uitoefening van eenberoep of bedrijf, waaraan gebruiker zaken verkoopt en

levert, alsmede waarvoor gebruiker in voorkomend geval ook diensten verricht etc. Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en consument.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. 2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en consument, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. 2.2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. 2.3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. 3.1.  Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

 2. 3.2.  De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

 3. 3.3.  Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door consument verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

 4. 3.4.  De overeenkomst tussen gebruiker en consument komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

  1. a)  hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door gebruiker gedaan aanbod door consument tijdig en mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

  2. b)  hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker de aan consument toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

  3. c)  hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van consument met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. 4.1.  Gebruiker zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

 2. 4.2.  De door gebruiker opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen.

 3. 4.3.  In geval van niet tijdige levering dient gebruiker in gebreke te worden gesteld door consument,

  alvorens in verzuim te kunnen geraken.

 4. 4.4.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht

  bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 5. 4.5.  De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze

  noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering en kosten

 1. 5.1.  Levering geschiedt af winkel/magazijn van gebruiker.

 2. 5.2.  Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of

  doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking

  worden gesteld.

 3. 5.3.  Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die

  noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van consument, nadat gebruiker consument van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht. Alle kosten van opslag zijn alsdan voor rekening van consument.

 4. 5.4.  Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging tegen de overeengekomen kosten. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

 5. 5.5.  Het risico van de zaken gaat op consument over op het tijdstip waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derde worden gebracht.

5.6 Op de website genoemde oogstjaren zijn onder voorbehoud.

Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Le Bouchon bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan Le Bouchon retourneren, conform de door Le Bouchon verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

 1. 7.1  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. 7.2  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Le Bouchon dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

8.1 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door Le Bouchon tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument die duidelijk persoonlijk van aard zijn die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling dient contant te geschieden bij levering dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. 9.2.  Indien consument in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de consument van rechtswege in verzuim. Consument is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

 2. 9.3.  In geval van faillissement, surseance van betaling, beslag, bewind of curatele van de consument zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan consument stop te zetten totdat het volledig openstaande bedrag uit met alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

9.5. Gebruiker heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. 10.1.  Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat consument alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.

 2. 10.2.  Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 3. 10.3.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 4. 10.4.  Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11: Incassokosten

 1. 11.1.  Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet of niet tijdige nakoming door de consument van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, zijn voor rekening van de consument.

 2. 11.2.  Consument is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 12: Onderzoek, reclames

 1. 12.1.  Klachten dienen door de consument binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

 2. 12.2.  Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

 3. 12.3.  Indien de consument niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 13: Vervaltermijn

13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de consument gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 14 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 14 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

14.1. Indien consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien beslag op zaken van consument wordt gelegd, dan wel indien consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens consument op te schorten dan wel de overeenkomst met consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 15: Garantie

15.1 Gebruiker biedt 6 maanden garantie op alle geleverde zaken en garandeert dat elk afgeleverde zaak voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.

15.2. Gebruiker herstelt gebreken die bij normaal gebruik van de geleverde zaken optreden kosteloos, indien garantie van toepassing is. Gebruiker stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van herstel. Gebruiker is ook bevoegd te besluiten tot vervanging. Als gebruiker besluit tot

vervanging en consument een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage

als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht.
15.3. Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is

van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Evenmin kan aanspraak op garantie worden gemaakt in de navolgende gevallen: als er veranderingen in of aan de geleverde zaak zijn aangebracht door derden; bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing); bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera); als consument gebruiker niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek; als consument in gebreke blijft en niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker

jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

 1. 16.2.  Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel

  terugbetaling van de koopprijs.

 2. 16.3.  Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan

  opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen van consument, dan wel onoordeelkundig of

  oneigenlijk gebruik door consument.

 3. 16.4.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade

  gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn

  ondergeschikten.

16.5 Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van consument zoveel mogelijk te beperken of

ongedaan te maken, waartoe consument alle medewerking zal verlenen.
19.6 Consument is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of,

waar mogelijk, ongedaan te maken.

Artikel 17: Vrijwaringen

17.1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 Consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de consument aansprakelijk is.

Artikel 18: Overmacht

 1. 18.1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 2. 18.2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

 3. 18.3.  In geval van overmacht kan consument geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

 4. 18.4.  Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn,

  heeft consument het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

 1. 19.1  De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 2. 19.2  Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20: Vindplaats

 1. 20.1.  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag

 2. 20.2.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

__________________________________________________________________